Fjalor enciklopedik shqiptar online dating

Për hartimin e teksteve të Fjalorit Enciklopedik të Kosovës parashihet të angazhohen deri në 500 autorë të profileve të ndryshme të shkencës dhe të dijes.

fjalor enciklopedik shqiptar online dating-50

In 1979 he started in the Institute of History in Tirana (Albanian: ), holding the position of the "scientific personnel" until 2013.In 1985 he revived the title "Kandidat i shkencave historike" (Candidate of history sciences), and "Doktor i Shkencave" (Doctor of Sciences) in 1994, in 1997 "Associated Professor", and in 2001 "Professor".From 2005–2008 he served also as director of the Institute of History, and editor-in-chief of the Studime historike periodical.With the establishment of the Centre of Albanological Studies (CAS) in 2008, Verli started as departmental director of the Institute of History, now part of CAS, and member of the CAS Academic Senate.Enciklopedia e Kosovës dhe Fjalori Enciklopedik i Kosovës Enciklopedia e Kosovës Projekt i përbashkët, afatgjatë, i të gjitha seksioneve.

Gjatë vitit 2012 Kryesia e ASHAK-ut ka emëruar anëtarët e Bordit të Enciklopedisë, të cilin e udhëheq kryetari i Akademisë akademik Hivzi Islami, ndërsa në përbërje të tij janë përfaqësuesit e të gjitha seksioneve.Bordi i Enciklopedisë u aprovua në mbledhjen e Kuvendit të Akademisë, në të cilën u dhanë dhe udhëzimet për hartimin e strukturës organizative dhe emërimet përkatëse në Redaksinë Qendrore, redaksitë e fushave, përfshirë dhe përgjegjësit e sektorëve.Njëkohësisht është emëruar dhe kryeredaktori i Enciklopedisë së Kosovës, akademik Mehmet Kraja.Me qëllim të përkufizimit të një strukture të qartë organizative, është kërkuar që në këtë fazë të vendoset bashkëpunim me institucionet e ngjashme që merren me projekte të këtilla.Fjalori Encikopedik i Kosovës Gjatë vitit 2012 janë bërë punët kryesore organizative rreth realizimit të këtij projekti: është emëruar Bordi i Enciklopedisë, Këshilli i Enciklopedisë, Redaksia Qendrore, si dhe janë konstituuar 24 redaksitë e fushave.Është paraparë që deri në fund të vitit 2012 të përfundohet fjalësi i zërave për secilën fushë, ndërsa gjatë vitit 2013 të hartohen tekstet e zërave.